Nieuws

Blik op volgende fases

Om de nieuwe elementen van het knooppunt Machelen aan te sluiten op de bestaande wegen, zijn er eind oktober op een aantal plaatsen aansluitingswerken gepland. Deze werken zullen wel wat hinder veroorzaken. Onze volgende nieuwsbrief gaat daar in detail op in.

Wij doen ons uiterste best om de hinder van deze werken tot een minimum te beperken, en willen de bewoners ook graag bedanken voor het reeds getoonde geduld.

Herinrichting Woluwelaan
Niet enkel het verkeersknooppunt in Machelen (deelproject 1), ook de Woluwelaan zelf wordt heraangelegd (deelproject 2).

Momenteel zijn er nog enkele onteigeningsprocedures lopende, waardoor de betrokken zones nog niet beschikbaar zijn. Aansluitend starten de voorbereidende werken mbt. Deelproject 2, volgens de huidige planning zal dit ten vroegste vanaf maart 2017 kunnen gebeuren.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal wel reeds enkele lokale voorbereidende werken langs de Woluwelaan uitvoeren vanaf november. Omdat deze in de zijberm van de Woluwelaan gesitueerd zijn, zullen deze geen hinder veroorzaken.

De procedure werd eveneens opgestart om een aannemer aan te stellen voor deelproject 2, waarvan de start gepland wordt najaar 2017. Zodra de procedure afgerond is, krijgt u een nieuwe nieuwsbrief met concrete informatie (planning, mogelijke hinder en omleidingen).